>
Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobkůPodmínky účasti a ustanovení k ochraně údajů
Výherní hra Engelbert Strauss


I. Pořadatel

 1. Pořadatelem výherní hry je společnost Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd.
 2. Výherní hra nemá spojitost s Instagramem a není Instagramem nijak sponzorována, podporována nebo organizována.
 3. Účastníci nemohou vůči Instagramu uplatnit žádné nároky, které vzniknou v souvislosti s účastí na výherní hře.
 4. Příjemcem informací a údajů zprostředkovaných účastníky není Instagram, ale pořadatel.
 5. Veškeré dotazy a upozornění ohledně výherní hry je třeba směřovat na pořadatele a ne na Instagram.

II. Oprávnění k účasti

 1. Oprávnění k účasti a výhře mají fyzické osoby starší 18 let. Pro osoby mladší 18 let je k účasti vyžadován souhlas jejich zákonných zástupců. Pokud není souhlas k dispozici, je účast na výherní hře vyloučena.
 2. Zaměstnanci pořadatele a podniků ve skupině a také jejich příslušníci jsou z účasti vyloučeni.
 3. Předpokladem pro účast na výherní hře je veřejný instagramový účet účastníka.


III. Průběh výherní hry

 1. Výherní hra začíná, jakmile bude na instagramovém kanálu Engelbert Strauss zveřejněna výzva k účasti.
 2. Pro účast na výherní hře je nutné zveřejnit na Instagramu obrázek nebo video s hashtagem #strausschallenge. Na obrázku resp. videu mají účastníci znázornit nové logo společnosti Strauss co nejkreativnějším způsobem. Fotografie resp. video se musí zveřejnit jako příspěvek s výše uvedeným hashtagem do 21.06.2021, 23:59 hodin. Aby si společnost Engelbert Strauss mohla fotografii resp. video prohlédnout, musí být instagramový kanál účastníka veřejně viditelný.
  Výherce výherní hry bude určen následovně:
  Po ukončení možnosti účasti ve hře (21.06.2021) vybere Engelbert Strauss z fotografií a videí zveřejněných v období 02.04.2021 – 21.06.2021 celkem osm obrázků/videí. Všech osm účastníků se dostane do čtvrtfinále.
  Engelbert Strauss kontaktuje finalisty čtvrtfinále od 23.06.2021 v soukromé zprávě a informuje je o zahájení čtvrtfinále.
  Ve čtvrtfinále proběhnou celkem čtyři hlasování. V každém hlasování se v rámci instagramového příběhu bude sdílet obrázek nebo video dvou účastníků. Prostřednictvím anketní funkce v instagramovém příběhu budou mít sledující Engelbert Strauss možnost po dobu 24 hodin od zveřejnění hlasovat pro jeden obrázek / jedno video. Výherci celkem čtyř hlasování čtvrtfinále postoupí do dalšího kola, do semifinále.
  Účastníci semifinále budou po uzavření čtvrtfinále informováni přes soukromou zprávu o tom, kdy se bude konat semifinále.
  V semifinále proběhnou dvě hlasování vždy se dvěma účastníky (viz průběh čtvrtfinále). Následně proti sobě ve finále vystoupí dva výherci. Jakmile se po skončení semifinále určí účastníci finále, budou v soukromé zprávě informováni o své účasti ve finále a o době hlasování ve finále.
  Ve finále bude výherce, stejně jako v předchozích hlasovacích kolech, sledujícími Engelbert Strauss zvolen prostřednictvím anketní funkce v instagramovém příběhu.
  Výherce finálového kola bude veřejně oznámen na instagramovém účtu Engelbert Strauss. Výherce a ostatní účastníci, kteří se dostali do čtvrtfinále, budou poté kontaktováni v soukromé zprávě.
  Účastí na výherní hře účastník výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého instagramového uživatelského jména a obrázku/videa s inscenací loga na instagramovém profilu Engelbert Strauss.
 3. Vítěz získá pohár Strauss Cup, peněžní odměnu 2 500 € a poukázku na zboží v hodnotě 2 500 € (s možností uplatnění jen v té zemi, ve které má účastník své trvalé bydliště). Ostatních sedm účastníků čtvrtfinále obdrží poukázku na zboží v hodnotě 100 €.
 4. Výherce a ostatních sedm účastníků čtvrtfinále budou v soukromé zprávě vyzváni, aby během jednoho týdne formou soukromé zprávy zaslali na instagramový profil Engelbert Strauss úplné kontaktní údaje pro vyžádání své výhry.
 5. Pokud se výherce nepřihlásí během jednoho týdne prostřednictvím soukromé zprávy, propadá jeho nárok na výhru. V tomto případě se výhercem stane účastník na druhém místě. Účastník umístěný jako druhý má opět sedm dní na to, aby si zasláním soukromé zprávy na instagramový účet Engelbert Strauss vyžádal svou výhru.
  Pokud se některý z ostatních účastníků čtvrtfinále nepřihlásí během jednoho týdne prostřednictvím soukromé zprávy, propadá jeho nárok na výhru.
 6. Výherce a Engelbert Strauss si dohodnou termín, kdy se bude konat předání výhry. Předání výhry má proběhnout osobně v sídle společnosti v Biebergemündu.
  Během přítomnosti výherce v sídle společnosti v Biebergemündu za účelem převzetí výhry bude pořízen obrazový a video materiál, který se zveřejní na instagramovém profilu Engelbert Strauss.
 7. Výherce nemá nárok na výplatu hodnoty poukázky na zboží v hotovosti. Výhru není možné přenést na třetí osobu, ani ji vyměnit.


IV. Vyloučení záruky

 1. Pořadatel upozorňuje na to, že nelze zaručit dostupnost a funkci výherní hry. Výherní hru je možné ukončit nebo odstranit kvůli vnějším okolnostem nebo vlivům, aniž by z toho vyplývaly nároky účastníků vůči pořadateli.
 2. Mezi ně mohou patřit technické problémy, změny pravidel nebo rozhodnutí platforem jako Instagram, pokud se výherní hra pořádá na nich nebo v souvislosti s nimi.


V. Ručení

 1. Ručení pořadatele a také jeho pověřených nebo pomocných subjektů za škody způsobené zaviněním, včetně následných škod je vyloučeno, pokud škoda nebyla způsobena úmyslem nebo hrubou nedbalostí. To neplatí pro škody vyplývající z poškození života, těla nebo zdraví, nebo zaviněné porušení podstatných smluvních povinností.
 2. V případě zaviněného porušení podstatných smluvních povinností, které se zakládají na jiných okolnostech než na úmyslu nebo hrubé nedbalosti, se ručení pořadatele omezuje na obvyklou předvídatelnou škodu.

VI. Odpovědnost za obsahy

 1. Pořadatel není povinen prověřovat obsahy poskytnuté účastníky (zejména také obrázky resp. videa) z hlediska potenciálního porušení práv třetích osob. Pořadatel je však oprávněn odmítnout obsahy, které jsou dle jeho názoru protiprávní, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
 2. Nahráním obsahů, především obrázků a videí, účastníci prohlašují, že obsahy nejsou zatíženy jakýmkoli právem nebo nárokem třetích osob, že obsahy pochází od nich, nebo že získali souhlas autora/tvůrce a také osob zobrazených na obrázcích nebo ve videích.
 3. Účastníci osvobozují pořadatele od jakýchkoli práv a nároků třetích osob, které vznikly na základě obsahů poskytnutých účastníky. Prohlašují, že jsou ochotni podpořit pořadatele jakoukoli přijatelnou formou při zabránění uplatnění těchto nároků.
 4. Účastníci prohlašují, že souhlasí s použitím a rozšiřováním jejich příspěvků pořadatelem v souvislosti s výherní hrou a také jejich veřejným zpřístupněním třetím osobám (např. na Instagramu). Pro tyto účely je navíc pořadateli dovoleno zpracování příspěvků účastníků (např. formátování, retušování, přizpůsobení barev, atd.). K tomuto poskytnutí práv dochází bezplatně a také bez prostorového, obsahového nebo časového omezení.
  Účastí na výherní hře účastník výslovně prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svého instagramového uživatelského jména a obrázku/videa s inscenací loga na instagramovém profilu Engelbert Strauss. Pro další využití děl s inscenací loga naváže společnost Engelbert Strauss samostatný kontakt s dotyčnými účastníky.


VII. Ochrana údajů

Podpůrně platí následující upozornění pořadatele / FAQ na téma ochrany údajů (informace dle čl. 13 GDPR):

1. Kdo odpovídá za zpracování údajů?

Odpovědným subjektem je společnost Engelbert Strauss GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 98 – 108, 63599 Biebergemünd (datenschutz@engelbert-strauss.de). Na naši osobu pověřenou zpracováním údajů, pana Dr. Floriana Modlingera, se můžete obrátit přes e-mail modlinger@engelbert-strauss.de.

2. Jaké zdroje a údaje využíváme?

Vyžadujeme a zpracováváme osobní údaje jako pořadatel výherních her a využíváme je, pokud je to nutné k odůvodnění právního vztahu s Vámi jako účastníkem a k pořádání a realizaci výherní hry, a to instagramové uživatelské jméno a zveřejněné obrázky/videa s inscenacemi loga. U všech účastníků čtvrtfinále (výherců cen) se to týká úplného jména a adresy. Kromě toho u účastníka, který se umístí na prvním místě výherní hry, zpracujeme údaje o jeho bankovním spojení.

3. K čemu zpracováváme Vaše údaje (účel zpracování) a na jakém právním podkladu?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanovením Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o ochraně údajů (BDSG) za účelem realizace výherních her. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází kvůli pořádání výherní hry a především výplatě resp. předání výher (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) a také pro splnění právních závazků resp. dodržení zákonných požadavků (čl. 6 odst. 1 c) GDPR).

4. Kdo obdrží moje údaje?

Vaše osobní údaje získají v rámci společnosti ta místa, která je vyžadují ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. Za účelem zaslání výhry zprostředkováváme Vaše osobní údaje přepravním poskytovatelům služeb. Výběr příspěvků účastníků bude zveřejněn na instagramovém kanálu pořadatele.

5. Jak dlouho jsou moje údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme v souladu se zákonem, především dokud je to nutné ke splnění příslušného účelu, tzn. k realizaci výherní hry. Poté jsou tyto údaje pravidelně mazány, pokud jste nám nedali souhlas k dalšímu navázání kontaktu za účelem reklamy. Údaje nemažeme, pokud je to zapotřebí ke splnění obchodně a daňově právních úložních lhůt podle obchodního zákoníku (HGB) a daňových předpisů (řád o odvodech (AO), vyhláška k použití řádu o odvodech (AEAO)). V tomto případě platí lhůty k uložení resp. dokumentaci v nich uvedené. Ty činí zpravidla deset let.

6. Jsou údaje předávány třetím zemím?

K předávání třetím zemím nedochází.

7. Jaká mám práva na ochranu údajů?

Každá dotčená osoba má právo na informaci dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na výmaz dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů z čl. 20 GDPR a také, za předpokladu čl. 21 GDPR, na podání námitky proti zpracování dotčených osobních údajů. U práva na informace a práva na výmaz platí omezení dle §§ 34 a 35 obchodního zákoníku (BDSG). Mimoto máte právo podat stížnost u úřadu pro dohled nad ochranou údajů (čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 obchodního zákoníku (BDSG)).

8. Jsem povinen údaje poskytnout?

V rámci výherní hry musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k pořádání výherní hry, nebo k jejichž vyžádání máme povinnost ze zákona. Bez těchto údajů může dojít k omezení nebo znemožnění účelného využití resp. účasti.

9. Do jaké míry probíhá automatizované rozhodování sporu v daném případě? Do jaké míry budou moje údaje použity k profilování (scoring)?

K plně automatizovanému rozhodování sporu dle čl. 22 GDPR nedochází. Pokud bychom tento postup měli v jednotlivých případech využít, budete o tom samostatně informováni v souladu se zákonnými požadavky. Údaje nezpracováváme s cílem vyhodnocování určitých osobních aspektů (profilování).


Kontaktní údaje pořadatele 
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 98 – 108
63599 Biebergemünd

E-Mail: gewinnspiel@engelbert-strauss.de