Pracovní doplňky

Označovací sprej Bau

ceny vč. DPH
s připočtením dopravného

Náklady na dopravu u engelbert strauss


Objednávky již od hodnoty 4 840,00 Kč (vč. DPH) dodáváme vyplaceně na uvedenou adresu. Pokud je Vaše objednávka nižší, činí Váš podíl na nákladech na dopravu pouze 228,69 Kč (vč. DPH).

Balné hradí obecně společnost engelbert strauss.

147,62
( vč. DPH | bez DPH )
základní cena: 295,24/L

od 12 kus: 130,68  | základní cena: 261,36/L

od 48 kus: 114,95  | základní cena: 229,90/L

od 144 kus: 98,01  | základní cena: 196,02/L

barva: modrá
Obj. číslo: 5096083
Dodací lhůta cca 3-5 pracovních
dnů
Poznámka

Údaj o dodací lhůtě v pracovních dnech nebere v úvahu víkendy a svátky. Dodací termín zboží závisí na zvoleném druhu platby.

Při platbě předem obdržíte dodávku zpravidla do pracovních dnů (pondělí až pátek) po došlé platbě.

Při platbě a platbou na dobírku obdržíte dodávku zpravidla do pracovních dnů (pondělí až pátek) po doručení Vaší objednávky k nám.

Pokud se zboží vyšívá, potiskuje nebo jiným způsobem přetváří podle Vašich předloh, bude ujednána dohoda o dodacím termínu pro tento individuální případ.

Ideální pro krátkodobé označovací a popisovací práce ve stavebnictví a zeměměřičství a pro značení silnic. Vhodné pro všechny drsné povrchy. S ochranným víčkem pro přesné a snadné použití bez zašpiněných rukou.

  • ve 4 různých barvách
  • snadné použití bez zašpiněných rukou


Obsah: 500mlÚdaje o nebezpečnosti


H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Tlakový obal: Mohou prasknout na vytápění.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Bezpečnostní informace


P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal provést sběr odpadu.