VOP


Adresa:

engelbert strauss s.r.o.
Čechova 727/52
CZ - 370 01 České Budějovice

Kontaktní údaje:

Tel.:
Fax:
E-Mail

DIČ:
Obchodní rejstřik:
Obvodní soud:
Jednatel společnosti:

226 201 520
226 201 521
info@engelbert-strauss.cz

28140095
IČO: 28140095
České Budějovice
Norbert Strauss, Steffen Strauss, Henning Strauss

 1. Rozsah platnosti

  V obchodním styku mezi společností engelbert strauss a našimi klienty platí výhradně níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky ve znení platném k okamžiku objednávky. Odchylné všeobecné obchodní podmínky klienta společnost engelbert strauss neuznává mimo případy, kdy engelbert strauss svůj souhlas s jejich platností výslovně vyjádří písemné.

 2. Kupní smlouva

  Základem kupní smlouvy, která vzniká při objednávce jsou všeobecné obchodní podmínky firmy engelbert strauss GmbH a Co. KG/Německo. Smluvním partnerem je vždy ta společnost, která je v Německu zapsaná podle obchodního rejstříku: HRA 11317.

  Stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“ klient zadává závaznou objednávku, která představuje návrh smlouvy. Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a případně změnit žadané údaje o objednávce v rubrice „Poslední kontrola“.

  Po odeslání objednávky bude klientovi zaslán e-mail potvrzující přijetí objednávky a uvádějící její detaily. Toto potvrzení objednávky nepředstavuje přijetí v obchodně právním smyslu, nýbrž slouží pouze pro informaci našeho klienta, že jeho objednávka společnosti engelbert strauss byla doručena. Kupní smlouva vzniká teprve zasláním objednaného zboží.

  Uzavření smlouvy a realizace smlouvy probíhá v německém jazyce.

  Společnost engelbert strauss si vyhrazuje právo službu neposkytnout a vrátit klientovi kupní cenu, pokud zboží i přes dřívejší uzavření odpovídající kupní smlouvy nelze nebo přechodně nelze dodat.

 3. Obchodní použití tovaru

  Produkty firmy engelbert strauss jsou vyrobeny speciálně pro profesionály. Vaší objednávkou se zavazujete, že zboží z tohoto katalogu objednáváte výhradně k použití ve Vaši nezávislé, pracovní, živnostenské resp. úřední nebo služební činnosti.

 4. Objednávka

  S Vaši objednávkou odevzdáváte závaznou nabídku na dodávku objednaného zboží. K uzavření smlouvy dojde teprve tehdy, když firma engelbert strauss tuto nabídku výslovně příjme nebo Vám zboží odešle.

  Dodání

  V rámci České republiky:

  Objednávky již od hodnoty 13 500 Kč (bez DPH) dodáváme vyplacené na uvedenou adresu. Pokud je Vaše objednávka nižší, činí Váš podíl na nákladech na dopravu pouze 189 Kč (bez DPH). Balné hradí obecně společnost engelbert strauss.

 5. Ceny a minimální objednávka

  Všechny v katalogu uvedeny ceny se rozumějí v CZK a bez daně z přidané hodnoty. Minimální hodnota objednávky je 675 Kč (bez DPH). S vydáním katalogu ztrácejí platnost všechny dřívejší ceny.

 6. Výhradní vlastnictví

  Vlastnictví dodaných produktu firmy engelbert strauss přechází na naše zákazníky (pokud nebyl předtím zrealizován převod vlastnictví podle zákona) až po úplném zaplacení kupní ceny.

 1. Poucení o odvolání

  Právo na odvolání:

  Poucení o odvolání:

  Naši zákazníci mohu objednávku behem mesíce bez uvedení duvodu odvolat, a to v textové forme (napr. dopisem, e-mailem) nebo prostrednictvím vrácení veci. Lhuta zacíná plynout jeden den poté, co Vám bylo zboží dodáno a poté, co jste obdrželi toto poucení v textové forme. K zachování lhuty na odvolání postacuje vcasné odesláni odvolání nebo veci.

  Odvolání adresovat na:

  engelbert strauss s.r.o.

  Čechova 727/52

  CZ - 370 01 České Budějovice

  nebo e-mailem na: info@engelbert-strauss.cz

  Dusledky odvolání:

  V prípade úspešného odvolání vzniká vzájemná povinnost odevzdat prijaté plnení a vrátit eventuální zisk (napr. úroky). Nemužete- li nám prijaté plnení vrátit zpet úplne nebo cástecne nebo když ho mužete vrátit zpet jen ve zhoršeném stavu, musíte nám do té míry poskytnout náhradu hodnoty. U postoupení vecí toto neplatí, a to v prípade,že zhoršení veci je možno vysvetlit pouze její prohlídkou - tak jak by Vám to byla umožneno napr. v maloobchodní prodejne.

  Krome toho se mužete povinnosti náhrady hodnoty vyhnout tím, že vec nezacnete používat jako Vaše vlastnictví a upustíte od jakéhokoliv jednání , které její hodnotu naruší.

  Veci, které je možno odeslat poštou mají být odeslány zpet na vlastní náklady a nebezpecí. K zachováni lhuty pro vrácení veci postacuje vcasné odeslání žádostí na zrušení na výše uvedenou adresu. Závazky týkající se úhrady plateb musí byt splneny behem 30 dnu. Lhuta pro Vás zacíná s odesláním veci nebo Vašeho prohlášení o odvolání a pro nás jejich prijetím.

  Fyzická adresa:

  engelbert strauss s.r.o.

  Čechova 727/52

  CZ - 370 01 České Budějovice

Konec poucení o odvolání

Právo na odvolání neexistuje u dodání zboží, které bylo zhotoveny podle specifikace zákazníka nebo ušito jednoznacne pro osobní potreby (napr. vylepšené zboží nebo „workwear“ designérske odevy). Místo odvolání mohou naši zákazníci všechny produkty firmy engelbert strauss, krome zvláštní výroby, za stejných podmínek také vymenit.

 1. Ručení

  Jestliže má zboží vady, platí zákonné předpisy odpovědnosti za vady. Firma engelbert strauss nepřebírá žádné ručení za škody, které vzniknou v důsledku neúplného, zpoždeného nebo neuskutečněného dodání, když bude toto zpoždeno kvůli požáru, stávce, výluce, zásahu vyšší moci nebo jiným okolnostem, které nemužeme ovlivnit. Při nedodání nebo zpoždení dodávky ze strany subdodavateů, je firma engelbert strauss vůči zákazníkovi oprávněna k odstoupení od smlouvy, a to v případě, že zboží není i přes předchozí uzavření odpovídající nákupní smlouvy k dodáni, nebo není k dodání dočasně.

  Firma engelbert strauss se zavazuje zákazníka neprodleně informovat o skutečnosti, že zboží není k dispozici a okamžite mu proplatit protiplnění. Firma engelbert strauss ručí jenom za úmysl a hrubou nedbalost. Stejné platí pro osobní ručení zamestnanců, zástupcu a prověřenců. Toto omezení ručení však neplatí pro zranění osob, pro nároky podle zákona o zodpovědnosti za produkt, pro případ lstivého zamlčení vady nebo pro porušení duležitých smluvních povinností, pricemž pri posledním je ručení omezeno na předvídatelné, typicky vznikající škody. Zákonné nároky našich zákazníků nebudou výše uvedenými omezeními ručení smluvně. zrušeny.

 2. Platební podmínky

  V eshopu engelbert strauss mužete využít tyto možnosti platby: Dobírka, Platba předem a Kreditní kartou. Směnky nepřijímáme. Zákazník se dostává do prodlení, pokud nejpozději do 30 dní od obdržení faktury nebo ekvivalentního vyúčtování platby nezaplatí společnosti engelbert strauss příslušnou částku. V případě prodlení s platbou účtujeme úrok z prodlení ve výši 5 procentních bodu nad základní úrokovou sazbou dle § 247 BGB (německý Občanský zákoník). Pokud se na straně našeho klienta jedná o podnikatele, účtujeme úroky z prodlení ve výši 8 procentních bodu nad základní úrokovou sazbu.

  A ješte jednou přehledně:

  Dobírka

  Platba předem

  Kreditní kartou

 3. Účinnosti obchodních podmínek

  Jestliže by jeden nebo víceré body těchto obchodních podmínek byly neúčinné nebo se neúčinnými staly, není tím dotčena úcinnost stávajících bodu a účinnost smlouvy ve svém úhrnu. Na místo neúčinného ustanovení nastoupí taková úprava, jejíž účinky se co nejvíce blíží ekonomickému účelu, který smluvní strany s neúčinným ustanovením sledovaly. Odst. §139 občanského zákoníku je vyloučen.

  Dotisk – i zkrácene – vyžaduje souhlas firmy engelbert strauss.

 4. Ochrana dat

  Objednatel je informován o druhu, rozsahu, míste a účelu sběru, zpracování a použití osobních dat nezbytných pro realizaci objednávky, prihlášení k e-mailové informacní službě ze strany společnosti engelbert strauss prostřednictvím tento link k Ochrane dat obsahu ochrany dat. Objednatel s tímto sběrem, zpracováním a použitím osobních dat výslovně souhlasí. Svůj souhlas muže kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.

 5. Copyright

  U všech designu internetových stránek, textu a grafik si společnost engelbert strauss VYHRAZUJE VEŠKERÁ PRÁVA. Kopírování a reprodukce (včetne vytištení na papír) celé internetové stránky nebo částí této internetové stránky jsou dovoleny pouze pro účely zadání objednávky u společnosti engelbert strauss nebo pro účely použití této internetové stránky jako zdroj nákupu.

  Jakékoliv jiné použití materiálu nebo informací dostupných na techto internetových stránkách – včetne reprodukce, dalšího prodeje, změny nebo zveřejnění k jinému účelu, než je uvedeno výše – je zakázáno, pokud společnost engelbert strauss předem písemně nebo elektronicky takové jednání nedovolila.