Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků


Všeobecné obchodní podmínky pro poukazy objednané online objednané poukazy (vouchery)


Stav červenec 2022


1. Rozsah působnosti

a) Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro všechny smlouvy o online objednaných poukazech (voucherech), které my,

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
České Budějovice

Telefon: +420 226 201 520
Telefax: +420 201 521
E-Mail: info@strauss.cz

obchodní rejstřík: C. 19853
rejstříkový soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
IČ: 281 40 095
DIČ: CZ 28140095

s vámi jako se zákazníkem uzavíráme prostřednictvím našeho internetového obchodu poukazka.strauss.cz Tyto VOP platí jak pro spotřebitele, tak také pro podnikatele, nestanoví-li se v jednotlivých ustanoveních VOP jinak. Otázky výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními českého práva, zejména občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a českého zákona o ochraně spotřebitele, ledaže mají být posouzeny podle přímo použitelných závazných předpisů EU.

b) Objednávky poukazů (voucherů) přijímáme výhradně na základě těchto VOP. Neuznáváme žádné odchylné podmínky. To platí i v případě, že proti jejich použití výslovně nevzneseme námitku.


2. Uzavření smlouvy

a) Poukazy (vouchery) dostupné v našem internetovém obchodě www.poukasku.strauss.cz jsou poukazy (vouchery) na zboží. Uvedené hodnoty poukazů (voucherů) platí včetně DPH. Naše poukazy (vouchery) na zboží jsou z daňového hlediska klasifikovány jako jednoúčelové poukazy a opravňují k nákupu oděvů, obuvi, pracovních ochranných pomůcek, nářadí a obchodních potřeb.

b) Pro objednání poukazu (voucheru) je třeba nejprve sestavit váš individuální poukaz (voucher) výběrem motivu poukazu, určením požadované hodnoty poukazu až do výše 2.500,00 Kča uvedením e-mailové adresy příjemce poukazu (voucheru). E-mailová adresa příjemce poukazu (voucheru) se může lišit od e-mailové adresy, kterou musíte uvést pro zpracování smlouvy. V případě dle předchozí věty není uzavřena smlouva ve prospěch třetí osoby; ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku se nepoužije. Odpovídáte za správné napsání e-mailové adresy příjemce poukazu (voucheru), kterou jste vybrali.

c) Před odesláním objednávky můžete kdykoli zkontrolovat a změnit údaje v objednávce prostřednictvím rubriky (záložky) „Zkontrolovat a odeslat“. Kliknutím na tlačítko „Nyní koupit a zaplatit“ vůči nám činíte závazný návrh na uzavření kupní smlouvy na vybraný poukaz (voucher).

d) Po provedení platby pomocí dostupných platebních metod podle bodu 3 těchto VOP neprodleně potvrdíme přijetí a akceptaci vaší objednávky zasláním potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli pro zpracování smlouvy. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky.

e) Poukaz (voucher) spolu s kódem poukazu (voucheru) poté zašleme ve formě souboru PDF samostatným e-mailem na vaši e-mailovou adresu nebo na jinou e-mailovou adresu vámi určeného příjemce. Poukaz (voucher) se považuje za vystavený okamžikem odeslání poukazu podle předchozí věty. Poukaz (voucher) lze uložit, otevřít a vytisknout na přijímacích zařízeních. Kromě toho je možné poukaz (voucher) uložit do elektronické peněženky. Za tímto účelem poskytujeme v e-mailu odkaz na peněženku, jakož i a QR kód.

f) Příjemce poukazu, různý od vás, vůči nám nemá žádné vlastní smluvní nároky. Veškerá práva ze smluvního vztahu svědčí vám.

g) Text smlouvy, který se skládá ze VOP platných v době vaší objednávky a údajů vaší objednávky, námi bude po uzavření smlouvy uložen při dodržení povinností k ochraně osobních údajů. Text smlouvy vám však již nebude elektronicky přístupný.

h) Uzavření a realizace smlouvy se uskutečňují v češtině.


3. Platební podmínky

a) Platbu za poukaz (voucher) je třeba provést po kliknutí na tlačítko „Nyní koupit a zaplatit". Můžete si u nás vybrat mezi platebními metodami „kreditní karta“ a „PayPal“.

b) Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám můžeme zasílat případné faktury elektronicky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli za účelem realizace smlouvy.

c) Pokud objednáváte jako podnikatel, je vaše DIČ uvedené při objednávce považováno za aktivně používané až do odvolaní. Pokud v jednotlivých případech sdělíte v rámci objednávky jiné DIČ v textové podobě, považuje se takto sdělené DIČ za aktivně použité pro danou objednávku.


4. Podmínky uplatnění

a) Poukazy (vouchery) zakoupené v našem internetovém obchodě WARNING: "[www.poukasku.strauss.cz|https:/poukasku.strauss.cz/F6164/]" IS NOT A CORRECT LINK!jsou platné ode dne jejich obdržení a lze je při dodržení podmínek dle bodu 4 b) těchto VOP použít prostřednictvím našich prodejních kanálů v České republice (mj. v našem internetovém obchodě www.strauss.cz jakož i v našich prodejnách pracovních oděvů). Při uplatnění poukazu (voucheru) v internetovém obchodě nebo telefonicky je třeba použít kód poukazu (voucheru) uvedený na poukazu (voucheru). Vytištěný poukaz (voucheru) nebo poukaz (voucheru) spojený s elektronickou peněženkou lze uplatnit u pokladny v jedné z našich prodejen pracovních oděvů po předložení čárového kódu vytištěného na poukazu nebo uloženého v elektronické peněžence.

b) Poukaz (voucher) lze uplatnit pouze tehdy, pokud se celková hodnota příslušného nákupu rovná alespoň hodnotě poukazu (voucheru).

c) Nárok na výplatu hotovosti nebo úročení hodnoty poukazu (voucheru) neexistuje.

d) Poukaz (voucher) není vázán na konkrétní osobu, je přenositelný, a může být použit bez zvláštní kontroly oprávnění jeho aktuálním držitelem. Neneseme proto odpovědnost za ztrátu, krádež nebo zneužití poukazu (voucheru).


5. Používání pozdravných textů

Odesláním objednávky nám potvrzujete, že jste autorem pozdravného textu případně použitého na dárkovém poukazu (voucheru) nebo že máte dostatečná práva k tomu, aby text mohl být použit vámi i námi. Zejména se také zavazujete, že nebudete používat pozdravné texty, které jsou nezákonné nebo jinak porušují platné předpisy. Pokud je vůči nám vznesen nárok z důvodu vámi použitého pozdravného textu, který porušuje práva třetích stran, jste povinni nás odškodnit za veškeré nároky a škody v této souvislosti.


6. Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Pokud jste spotřebitel, máte právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno níže.

Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy:

Máte právo do čtrnácti dnů bez udání důvodů odstoupit od smlouvy o koupi poukazu (voucheru) uzavřené podle těchto VOP.

Lhůta pro odstoupení je čtrnáct dní od vystavení poukazu (voucheru) (bod 2 písm. e) věta druhá těchto VOP). Tím není dotčeno vaše právo odstoupit od od smlouvy o koupi zboží prostřednictvím již dříve koupeného poukazu (voucheru) podle všeobecných podmínek Engelbert Strauss s.r.o. pro koupi zboží.

Za účelem výkonu práva na odstoupení od smlouvy nás

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice
Tel: +420 226 201 520
Fax: +420 226 201 521

E-Mail: info@strauss.cz

musíte informovat prostřednictvím jasného prohlášení (dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář o odstoupení, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Následky odstoupení:

Vykonáním práva na odstoupení od smlouvy nelze poukaz (voucher) uplatnit.

Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně, je-li ti případné, nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejvýhodnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy.

Pro vrácení platby použijeme stejnou platební metodu, kterou jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za vrácení platby nebudou účtovány žádné poplatky.

Výjimka z práva na odstoupení od smlouvy:

Uplatněním poukazu (voucheru) zaniká vaše právo na odstoupení od smlouvy.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy:

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět.)

Komu:

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice
Fax: +420 226 201 521

E-Mail: info@strauss.cz

  • Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) o koupi následujícího voucheru (*)
  • Objednáno dne (*)/přijato dne (*)
  • Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
  • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě listinné komunikace)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte


7. Práva z vadného plnění

a) Můžete vůči nám uplatnit práva z vadného plnění. Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a za podmínky, že jste poukaz (voucher) koupili jako spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele.

b) Při obdržení poukazu (voucheru) jste povinni neprodleně zkontrolovat jeho správnost, tj. jste povinni zkontrolovat zejména, zda obsah obdrženého poukazu (voucheru) odpovídá vašemu závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy (bod 2 písm. e) těchto VOP).

c) Nejsme odpovědní za správnost a úplnost e-mailové adresy příjemce poukazu (voucheru), ani za vámi případně použitý pozdravný text.

d) V případě, že obdržíte poukaz (voucher), jehož obsah neodpovídá vašemu závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy, jste povinni nás o tom bezodkladně vyrozumět za současného zaslání kopie obdrženého poukazu (voucheru) ve formě souboru PDF a sdělení, v jakém ohledu spatřujete rozpor obdrženého poukazu (voucheru) s vaším závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.

e) Reklamace obsahu obdrženého poukazu (voucheru), záležející v tom, že jeho obsah neodpovídá vašemu závaznému návrhu na uzavření kupní smlouvy, jsme povinni vyřídit bez zbytečného odkladu. Nejpozději vaší reklamaci vyřídíme do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění.

f) V případě ztráty, poškození nebo zničení poukazu (voucheru) vám nebude nový voucher poskytnut. Přerušení provozu webového rozhraní z technických nebo jiných příčin není důvodem pro reklamaci.


8. Odpovědnost

a) Jste-li spotřebitel, odpovídáme vám za škodu bez omezení, ledaže z použitelných právních předpisů vyplývá jinak.

b) V jiných případech, než které jsou uvedeny pod písmenem a) tohoto bodu 8 VOP, zejména ve vztazích B2B, platí pro naši odpovědnost následující pravidla:

c) Odpovídáme bez omezení – ať již z jakéhokoliv právního důvodu – za škodu způsobenou úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění.

d) V případě porušení povinností z nedbalosti z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění, odpovídáme pouze (i) – potud bez omezení – za újmy na životě nebo zdraví; (ii) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatných smluvních povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, o nichž jsme již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že při jejich porušení byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali. V tomto případě je však naše odpovědnost omezena co do výše škody na škodu, která je coby škoda typická pro smluvní typ předvídatelná v době uzavření smlouvy.

e) Omezení odpovědnosti neplatí, pokud jsme podvodně (lstivě) zatajili vadu nebo jsme převzali záruku za vlastnosti poukazu (voucheru).

f) Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena v souladu s výše uvedenými ustanoveními, platí to i pro osobní odpovědnost našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění.


9. Online-řešení sporů a spotřebitelská arbitráž

Jste-li spotřebitel, máte právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (platforma ODR), kterou najdete na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Při mimosoudním řešení stížnosti nebo spotřebitelského sporu vám může v České republice pomoci Česká obchodní inspekce WARNING: "[(www.coi.cz)|https:/www.coi.cz]" IS NOT A CORRECT LINK!. Ve vztazích B2B se předchozí věty tohoto bodu 9 nepoužijí.


10. Práva k obsahu dostupnému v internetovém obchodě strauss.voucher.cz

Zůstáváme výhradním vlastníkem autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k internetovému obchodu www.strauss.voucher.cz a jeho obsahu (např. textům, grafice a obrázkům). Obsah smíte používat výhradně za účelem vytvoření poukazu (voucheru) nebo realizace smlouvy.


11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

a) S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo České republiky. Předchozí větou nejsou dotčeny donucující ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele cizího státu, pokud jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel a máte v tomto cizím státě obvyklé bydliště.

b) Pokud nejste spotřebitelem nebo pokud není donucujícími právními předpisy stanoveno jinak, sjednává se, že výlučně místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporu je soud České republiky, který je obecným soudem společnosti Engelbert Strauss s.r.o.12. Salvatorní ustanovení (doložka o oddělitelnosti)

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala zcela nebo zčásti neúčinnými, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení.

Engelbert Strauss s.r.o.

Tel
226 201 520
Fax
226 201 521
Všechny ceny s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 840,00 Kč.
Všechny ceny s připočtením zákonné daně s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 000,00 Kč.